PRAVILA 

Cilj igre:
Zberi cim vec sreck in povecaj svoje moznosti za osvojitev nagrade.

Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra se zacne dne 27/11/2015 09:00 AM in se zakljuci v soboto 12/12/2015 07:00 PM.

Organizator nagradne igre
Nagradna igra preko aplikacije PotPodNoge.si nagradna igra (v nadaljevanju: nagradna igra) je Potpodnoge.si (v nadaljevanju: organizator).

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

Organizator je pripravil nagradno igro »PotPodNoge.si podarja 2 povratni letalski karti v Valencijo z odhodom iz Benetk ali Trsta«, ki je dostopna na Facebook strani organizatorja https://www.facebook.com/potpodnoge/

Izmed vseh strank, ki bodo izpolnjevale spodaj opisane pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator izzrebal enega (1) nagrajenca, ki bo prejel dve (2) povratni letalski karti za let iz Benetk ali Trsta v Valencijo.

Sodelujejo lahko vsi uporabniki, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

so registrirani uporabniki na Facebook.com,
vseckajo Facebook stran organizatorja,
dovolijo dostop do osnovnih podatkov njihovega Facebook profila.
Ozji druzinski clani organizatorja ne smejo sodelovati v nagradni igri oziroma jih je organizator dolzan odstraniti iz nagradnega bobna.

Nagradna igra – sodelovanje
Uporabniki lahko nagradno igro dostopajo na naslovu: https://apps.facebook.com/nag_igra_potpodnoge

Stevilo sreck
Na zacetku vsak sodelujoci prejme 1 srecko.

Vec sreck kot zberejo, vecja je moznost, da osvojijo nagrado.

Uporabniki lahko pridobijo dodatne srecke v nagradnem bobnu z:

Deljenjem povezave do nagradne igre na svoj Facebook profil.
Povabilom k sodelovanju v nagradni igri na Facebooku vsaj treh (3) prijateljev.
Se prijavi na email obvestila organizatorja nagradne igre.
Za vsako zgoraj navedeno aktivnost bo uporabnik prejel 1 dodatno srecko v bobnu za zreb.
Najvecje dovoljeno stevilo sreck na sodelujocega je 4.

Veljavnost nagradne igre
Po tem, ko uporabnik odda v boben vse srecke, mora dovoliti dostop do ogleda javnih podatkov (ime in priimek, ID uporabnika) njegovega profila na Facebooku in email naslova.

Zreb in rezultati
Nagradno zrebanje bo potekalo v soboto, 12. decembra 2015 ob 20:00 preko aplikacije same nagradne igre. zreb bo izveden avtomatsko preko apliakcije, v kateri je integriran sistem nakljucne racunalniske izbire s seznama sodelujocih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Nagrado bo prejel prvi nakljucno izzrebani udelezenec.

Rezultati nagradne igre so dokoncni in pritozba nanje ni mozna. Nagrajenec bo objavljen na spletni Facebook strani organizatorja https://www.facebook.com/potpodnoge/, prav tako pa bodo uporabniki o rezultatu zrebanja obvesceni preko Facebook obvestila (Facebook notification).

Nagrajenec bo o nagradi, nacinu in roku prevzema nagrade obvescen naslednji dan po zrebu.

Organizator si pridrzuje pravico, da ne podeli nagrade, ce:
– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, dolocenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre ali
– se tudi po obvestilu nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Nagrada
Nagrajenec prejme dve (2) povratni letalski karti za let iz Benetk ali Trsta v Valencijo. Destinacijo izbere nagrajenec sam. Izbrati jo mora najkasneje v sedmih dneh od dne, ko ga je organizator obvestil o prejemu nagrade. ce nagrajenec ne sporoci vseh zahtevanih podatkov v navedenem roku, lahko organizator odstopi od ponujene nagrade. Datume letov izbere organizator. O datumu odhoda bo nagrajenec obvescen vsaj 4 tedne (28 dni) pred odhodom.

Druge dolocbe
Nagrajenec nima pravice zahtevati drugacne nagrade ali nagrade v vecji kolicini kot je navedena v teh pravilih. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, ni zamenljiva in je ni mogoce izplacati v gotovini.
Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolzan predloziti davcno stevilko.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno skodo, ki bi izvirala iz nagrade ali bi jo sodelujoci utrpel zaradi logisticnih ovir, tehnicnih tezav in napak pri internetnih povezavah, ki bi nastale pri ponudniku internetne storitve. Prav tako organizator ne odgovarja za nedelovanje Facebook strani organizatorja ter posledice nedelovanja, ne glede na razlog nedelovanja. Organizator tudi ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napacne uporabe in neznanja uporabnika.

Za razlago teh pravil sodelovanja v nagradni igri je pristojen organizator. Odlocitev organizatorja o vseh vprasanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokoncna in velja za vse sodelujoce.

Pravila pricnejo veljati s pricetkom nagradne igre, to je z 25. 11. 2015 (od 20. ure).

Organizator si pridrzuje pravico do spremembe pravil sodelovanja v nagradni igri, ce to zahtevajo razlogi tehnicne ali poslovne narave. O spremembah pravil sodelovanja v nagradni igri bo organizator sodelujoce v nagradni igri obvestil na Facebook strani organizatorja.

Varstvo osebnih podatkov

Nagrajenec v nagradni igri organizatorju dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja in na Facebook strani organizatorja http://www.facebook.com/potpodnoge.

Udelezenec nagradne igre dovoljuje, da organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdrzuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udelezencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, st. 86/2004 s spremembami) (v nadaljevanju: »Zakon«).

Zbirka osebnih podatkov udelezencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke: – ime in priimek, – elektronski naslov. Udelezenec se izrecno strinja, da organizator obdeluje in hrani zbrane osebne podatke za namen sodelovanja v nagradni igri ter za statisticne obdelave, ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskavo trga, obvescanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za posiljanje drugega marketinskega gradiva. Posredovani podatki se lahko obdelujejo do pisnega preklica. Posameznik ima moznost kadarkoli pisno zahtevati, da organizator v roku 15 dni trajno ali zacasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trzenja in sicer tako, da poslje pisni zahtevek po elektronski posti na naslov: [email protected].

Organizator bo o prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih dneh po prejemu zahteve pisno ali po elektronski posti obvestil posameznika, ki je to zahteval.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanasajo nanj. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja udelezenca nagradne igre ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z Zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani organizatorja (https://www.potpodnoge.si/splosni-pogoji-nagradne-prve-nagradne-igre). V primeru dodatnih vprasanj v zvezi z nagradno igro lahko zainteresirana oseba pise na elektronski naslov: [email protected]
Ljubljana, november 2015

(Visited 85 times, 1 visits today)
0